Tree planting commences to create a new Agincourt Wales Trail

AGINCOURT WALES TRAIL LAUNCHES WITH TREE PLANTING ON BRECON PROMENADE

Mayor of Brecon David Meredith and Councillor Matthew Dorrance will be present at the planting at 12.30pm on 13 February when 60 trees, supplied by the Woodland Trust, will be placed along the Promenade by the Green Valleys and community volunteers, to commemorate Brecon’s role in the Battle of Agincourt.

Brecon is one of eight sites across Breconshire, Monmouthshire and the Forest of Dean that form the new Agincourt Wales Trail. The Trail tells the story of the men from the region who travelled to France in 1415 to fight in the famous battle as part of Henry V’s army.

The planting at Brecon Promenade and the formation of the Agincourt Wales Trail will recognise the Agincourt story and its local relevance. People can learn more by visiting nearby Brecon Cathedral, home to more information and artefacts, including the indenture list of the Breconshire men who travelled to France and a stone reputedly used by the archers to sharpen their arrows.

Breconshire supplied 10 men-at-arms, 13 mounted archers and 146 foot archers to Henry V’s troops, part of a force of more than 600 men from across the region who made the long trip to France.

Oak tree planting will also be carried out at Trecastle Village Hall (13 February) and Tretower Court and Castle (on 12 February 1pm) to establish two more sites on the Agincourt Wales Trail

Cllr Graham Brown, Powys County Council’s Cabinet Member for Outdoor Recreation, said: “We’re delighted to be involved in this project and that the Agincourt Wales Trail project will be using the Promenade and planting trees to commemorate this historical event.”

 Cllr Matthew Dorrance, county councillor for St John’s, said: “The Prom is a much loved community space. It’s good news that Plan Brecon and the Woodland Trust are working with the Council to plant these trees commemorating Brecon’s Agincourt links. It’s a popular spot for visitors and residents and it’s so close to Brecon Cathedral, where people can learn more about the Breconshire contingent.”

The Woodland Trust added: ‘We’re really happy to be involved with the Agincourt Wales Trail. Planting these trees is a great way to commemorate the people and places involved with the Agincourt story. The trees are a living memorial to the men who travelled to France all those centuries ago.’

Sir Trefor Morris, Chair of the Agincourt 600 Wales Legacy Group said: ‘The Trail gathers local community stories with links to significant people and places associated with Agincourt. The activities and events programme put together by community groups during the 2015 600th anniversary celebrations of the battle has created interest not just in Wales but worldwide. We hope to develop this interest further as a substantial legacy through initiatives like this new Trail.’

The list of locations on the Agincourt Trail include Brecon Promenade & Brecon Cathedral, Trecastle Village Hall, Tretower Court & Castle all in Powys, St Mary’s Priory Church Abergavenny, Raglan Castle, Caldicot Castle, The Tump opposite St Briavels Castle and Monmouth Castle. www.agincourt600wales.com

For more information on the Agincourt Wales Trail in Powys visit www.breconbeacons.org/agincourtand www.midwalesmyway.com

Editors for more information or pictures contact Gaynor Thomas Agincourt 600 Wales Legacy on 07885 369054

For more information on the Woodland Trust contact Paula Keen on 07831 880 027 or 0343 770 5762

LANSIO LLWYBR AGINCOURT CYMRU TRWY BLANNU COED AR BROMENÂD ABERHONDDU.

Bydd Maer Aberhonddu, David Meredith a’r Cynghorydd Matthew Dorrance yn bresennol pan fydd 60 o goed, a gyflwynwyd gan Goed Cadw, yn cael eu plannu ar hyd y Promenâd am 12.30pm, 13 Chwefror.  Gwirfoddolwyr cymunedol a’r Cymoedd Gwyrdd fydd yn plannu’r coed i goffau rôl Aberhonddu ym Mrwydr Agincourt.

Mae Aberhonddu’n un o wyth safle ar draws Brycheiniog, Sir Fynwy a Fforest y Ddena sy’n ffurfio Llwybr newydd Agincourt Cymru.  Mae’r llwybr yn adrodd stori dynion yr ardal a deithiodd i Ffrainc yn 1415 i ymladd yn y frwydr enwog fel rhan o fyddin Harri’r Pumed.

Bydd plannu’r coed ym Mhromenâd Aberhonddu a chreu Llwybr Agincourt Cymru yn cydnabod hanes Agincourt a sut mae’n berthnasol yn lleol.   Gallwch ddysgu mwy trwy fynd i’r Eglwys Gadeiriol yn Aberhonddu, lle mae modd gweld gwybodaeth ychwanegol ac arteffactau, gan gynnwys rhestr indentur dynion Sir Frycheiniog a deithiodd i Ffrainc, a charreg a honnir i fod wedi’i defnyddio gan y saethwyr i hogi eu saethau.

O Frycheiniog roedd 10 o ddynion arfog, 13 o saethwyr-farchogion a 146 o saethwyr ar droed yn rhan o fintai Harri’r Pumed – rhan o dros 600 o ddynion o bob cwr o’r ardal a deithiodd y ffordd bell i Ffrainc.

Bydd coed derw hefyd yn cael eu plannu yn Neuadd Bentref Trecastell (13 Chwefror) a Chwrt a Chastell Tretŵr ar 12 Chwefror 1pm i sefydlu dau safle arall ar Lwybr Agincourt Cymru.

Meddai’r Cynghorydd Brown, Aelod o Gabinet Cyngor Sir Powys sy’n gyfrifol am Hamdden yn yr Awyr Agored: “Mae’n bleser cael bod yn rhan o’r prosiect hwn a gweld prosiect Llwybr Agincourt Cymru’n defnyddio’r Promenâd i blannu coed i goffau’r digwyddiad hanesyddol hwn.”

Dywedodd y Cynghorydd Dorrance, Cynghorydd Sir ar ran Ward Sant Ioan: “Mae’r Prom yn le cymunedol poblogaidd.  Mae’n newyddion da bod ‘Plan Brecon’ a Choed Cadw’n gweithio gyda’r cyngor i blannu’r coed i goffau’r cyswllt rhwng Aberhonddu ac Agincourt.  Mae’n le poblogaidd gydag ymwelwyr a thrigolion ac mor agos i Eglwys Gadeiriol Aberhonddu lle mae modd gwybod mwy am fintai Sir Frycheiniog.”

Dywedodd Coed Cadw: “Mae’n braf cael bod yn gysylltiedig â Llwybr Agincourt Cymru.  Mae plannu’r coed hyn yn ffordd wych i goffau’r bobl a’r lleoedd sy’n rhan o stori Agincourt.  Mae’r coed yn gofeb byw i’r dynion a deithiodd i Ffrainc ganrifoedd yn ôl.”

Dywedodd Syr Trefor Morris, Cadeirydd Grŵp Treftadaeth Cymru Agincourt 600: “Mae’r Llwybr yn casglu straeon cymunedol lleol sy’n clymu pobl a lleoedd sydd â chysylltiadau sylweddol ag Agincourt.  Y llynedd, wrth ddathlu 600 mlynedd ers y frwydr, mae’r gweithgareddau a’r digwyddiadau a drefnwyd gan grwpiau cymunedol wedi ennyn diddordeb nid yn unig yng Nghymru ond ar draws y byd.  Y gobaith yw datblygu’r diddordeb hwn ymhellach fel etifeddiaeth sylweddol trwy fentrau megis y Llwybr newydd hwn.”

DIWEDD

Mae’r rhestr o leoliadau ar Lwybr Agincourt yn cynnwys Promenâd Aberhonddu ac Eglwys Gadeiriol Aberhonddu, Neuadd Bentref Trecastell, Cwrt a Chastell Tretŵr – i gyd ym Mhowys; Eglwys Priordy’r Santes Fair yn Y Fenni, Castell Rhaglan, Castell Cil-y-coed, ‘The Tump’ gyferbyn Castell Briavels a Chastell Mynwy. www.agincourt600wales.com

Am ragor o wybodaeth ar Lwybr Agincourt Cymru ym Mhowys, ewch i

www.breconbeacons.org/agincourt a www.midwalesmyway.com

I olygyddion sydd am ragor o wybodaeth neu luniau, cysylltwch â Gaynor Thomas, Etifeddiaeth Agincourt 600 Cymru ar 07885 369054 www.agincourt600wales.com

Am ragor o wybodaeth ar Goed Cadw, cysylltwch â Paula Keen ar 07831 880 027 neu 0343 7705762